NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2024 UITGAVEN GRADUS HENDRIKS STICHTING
1989-2009
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
OPBOUWTEKSTEN en OPBOUWCAHIER zijn verzamelnamen van twee reeksen uitgaven van de Gradus Hendriks Stichting. Deze in 1988 opgerichte Stichting (genoemd naar opbouwwerkpionier en topambtenaar Gradus Hendriks) is verantwoordelijk was voor de installatie en de financiering van de Leerstoel wetenschappelijk grondslagen van het opbouwwerk.

De leerstoel werd in 1989 voor het eerst bezet door socioloog/architect Cees de Wit, die in 1996 werd opgevolgd door Jan-Willem Duyvendak. Vervolgens vervulden Talja Blokland-Potters (2004-2009) en Justus Uitermark (2012-2015) de leerstoel totdat deze in 2016 werd opgeheven.

In de reeks OPBOUWTEKSTEN rapporteert de Leerstoel over het onderzoek en de resultaten van de werkzaamheden die vanuit de leerstoel worden geëntameerd. In totaal verschijnen er 22 uitgaven in de reeks Opbouwteksten , waarvan de laatste Wilbeschikkingen in 2009 verschijnt en geheel gewijd is aan het leven en betekenis van Wil van de Leur.

In de reeks OPBOUWCAHIER zijn tenminste elf uitgaven verschenen. Uitgegeven op A4-format zijn het voorberiedende studies of beschrijvingen van een grotere onderzoek of studie. In het Wil van de Leur-opbouwwerkarchief zijn vijf uitgaven aanwezig. De cahier-nummers 1, 2, 4, 6, 7 en 8 ontbreken. Wie de redactie kan informeren over de ontbrekende exemplaren is bij deze uitgenodigd.

Op deze pagina volgt een opsomming van de verschillende uitgaven die in beide reeksen zijn verschenen en in het archief aanwezig zijn. Enkelen daarvan zijn gedigitaliseerd, de rest is te raadplegen in het materiële Wil van de Leur-opbouwwerkarchief dat is ondergebracht bij de BPSW.

Opbouwteksten 1

De wetenschappelijke grondslag van het opbouwwerk
Introductie van de Dr Gradus Hendriks Stichting

Juni 1989 - 95 pagina’s - ISBN 907284601X
Inhoud: schets van doelstelling en beleidsfilosofie van de Gradus Hendriks Stichting en de leerstoel. Plus een inleiding op het oeuvre van dr. Gradus Hendriks door Harry Broekman.
Opbouwteksten 2

Beroepsprofiel opbouwwerker

Mei 1990 -111 pagina’s – ISBN 9072846028
Inhoud: uitwerking van het beknopte eerste beroepsprofiel dat in 1987 gepubliceerd werd in mededeling Opbouwwerk nr. 55.
Opbouwteksten 3

Dr. C. (Cees) de Wit
De rede van het opbouwwerk

Juni 1990 – 32 pagina’s
Inhoud: oratie van Cees de Wit, waarin hij nut en noodzaak van het opbouwwerk schetst tegen het decor van recente maatschappelijke ontwikkelingen.
Opbouwteksten 4

Lopend onderzoek opbouwwerk
Jaarboek 1990-1991

1991 – 117 pagina’s - ISBN 9072846036
Inhoud: overzicht van alle lopende onderzoeken op universiteiten, werkplaatsen, kennsinstituten, et cetera, samenwerkend in het Forum Opbouwwerkonderzoek.
Opbouwteksten 5

Mr. Dr. Joyce Hes e.a.
Sociale vernieuwing en opbouwwerk

Oktober 1991 - 277 pagina’s - ISBN 9072846052
Inhoud: visie op sociale vernieuwing en beschrijving van sociale vernieuwingsvoorbeelden. Onder meer: WAO, wijkgerichte aanpak sociale veiligheid, rehabilitatie in de ggz, integraal ouderenbeleid, werkgelegenheidsproblematiek.
Opbouwteksten 6

Dr. Harry Broekman
Opbouwwerk. Methoden, technieken en terreinen

November 1991 – 441 pagina’s – ISBN 9072846044
Inhoud: Eerste poging om een omvattend kader te schetsen van het opbouwwerk. Waar komt het vandaan? Voorbeelden. Welke methoden zijn er? Welke technieken kan je op welke terreinen toepassen?
Opbouwteksten 7

Wim van Rees e.a.
A survey of contemporary community development in Europe

Oktober 1991 – 148 pagina’s – ISBN 9072846060
Inhoud: een reader met verschillende bijdragen (in het Engels) over community development in verschillende Europese landen.
Opbouwteksten 8

Ontbreekt

Opbouwteksten 9

Marc P. Lammerink
Participatief actieonderzoek met rijstboeren, steenbakkers en vissersvolk
Ervaringen uit Latijns Amerika en Nederland
Maart 1993 – 277 pagina’s – ISBN 9072846666079
Inhoud: proefschrift over toepassing van verschillende agogische instrumenten in Zuid-Amerika.
Opbouwteksten 10

Harry Broekman (red.)
Professioneel opbouwwerk – beroepsprofiel, kwalificaties, beroepscode, kwaliteitszorg

Oktober 1994 – 168 pagina’s – ISBN 9072846095
Inhoud: wat komt er allemaal kijken bij professioneel handelen van de opbouwwerker, wat is zijn /beroepscode, hoe ziet het beroepsprofiel eruit. Poging om te komen tot een professioneel statuut van het opbouwwerk.
Opbouwteksten 11

P.A.K. (Piet) Vreeswijk
Perspectief in nog-niet situaties
Fenomenologische verkenning en onderzoek naar wetenschappelijke grondslagen van het Nederlands maatschappelijk opbouwwerk

1996 – 265 pagina’s – ISBN 9073837065
Inhoud: Piet Vreeswijk was 25 jaar lang betrokken bij de ontwikkeling van het opbouwwerk. Als opbouwwerker en als beleidsambtenaar op het ministerie. In dit proefschrift onderzoekt hij met behulp van de fenomenologie klassieke opbouwwerkteksten.
Opbouwteksten 12

Dr. W.G.J. (Jan Willem) Duyvendak
Het belang van derden
Over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit

Januari 1997 – 35 pagina’s – ISBN 9072846125
Inhoud: tekst van de oratie van de tweede hoogleraar wetenschappelijke grondslagen opbouwwerk, uitgesproken op 23 januari 1997. Met derden doelt Duyvendak op opbouwwerkers als verbinders, intermediairs tussen bewoners en instituties, tussen leefwereld en systeemwereld. Tussen ogenschijnlijke antagonisten is een brug nodig, verbinders, koppelaars: opbouwwerkers dus.
Opbouwteksten 13

Dr. Harry Broekman
Handboek opbouwwerk Methoden, technieken en terreinen

Januari 1998 – 427 pagina’s – ISBN 9072846133
Inhoud: Herziene versie van de eerste proeve in Opbouwteksten 6. Het eerste systematische overzicht van werkwijzen, werkgebieden en methoden van he topbouwwerk. Plus een eerste geschiedschrijving van het opbouwwerk.
Opbouwteksten 14

H. Broekman, M. Dozy, J.W. Duyvendak, T. van der Pennen
Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief

November 2000 – 182 pagina’s – ISBN 9072846141
Inhoud: kaart van het opbouwwerk, diepgravende interviews met opbouwwerkers over het vak, inzicht in de sociale infrastructuur, en een schets van het toekomstperspectief van J.W. Duyvendak.
Opbouwteksten 15

C.N. (Coen) Graaff
Ploegsporen en perspectieven in het maatschappelijk opbouwwerk

2001 – 177 pagina’s – ISBN 907284615X
Inhoud: Coen Graaff (1922-1990) was vanaf 1956 werkzaam op het brede gebied van buurtwerk en samenlevingsopbouw, onder meer (na 1970) als directeur van Provinciale Stichting Opbouwwerk Groningen. Graaff publiceerde in Nederlandse en buitenlandse tijdschriften. In deze bundel zijn acht artikelen gepubliceerd die bij elkaar een goed inzicht bieden van de geschiedenis van de community organiszation in Nederland, ook in vergelijking met Amerika en ons omringende landen.
Opbouwteksten 16

Piet Willems (m.m.v. Harry Broekman)
Radicaal kiezen voor opbouwwerk

September 2001 – 64 pagina’s – ISBN 9072846168
Inhoud: het levensverhaal van de legendarische Bossche opbouwwerker Piet Willems en zijn werkwijze in de volkswijken van Den Bosch. Zie ook zijn levensverhaal in het Biografisch Portaal Sociaal Werk.
Opbouwteksten 17

Rudy van den Hoven
Opbouwwerk tussen emancipatie en beheersing
Een vergelijkende studie naar praktijken van opbouwwerk in Nederland en Portugal

2002 – 449 pagina’s – ISBN 9072846192
Inhoud: Proefschrift over een vergelijkend onderzoek naar het functioneren van opbouwwerkers in Nederland, met als conclusie dat Nederlandse opbouwwerkers meer bijdragen aan emancipatie dan hun Portugese collega’s.
Opbouwteksten 18

Fenny Gerrits / Pjotr Salustowicz (eds)
Urban Community Work in the Context of Social Development
Proceedings of the 8th Biennal European IUCISD Conference in The Hague 2002.

2003 – 194 pagina’s – ISBN 9072846214
Inhoud: Speeches en bijdragen voor de internationale conference. Algemene beschouwingen van Paul Henderson, Lambert Mulder, Jan Willem Duyvendak; lokale bijdragen van Marcel Spierts over Nederland.
Opbouwteksten 19

Anne van Veenen
Op het scherpst van de snede
Samenlevingsopbouw in buurten-in-verandering

November 2004 – 214 pagina’s – ISBN 9072846230
Inhoud: Praktijkonderzoek in Rotterdam naar de praktijk van opbouwwerkers in wijken met veel verhuisbewegingen en een veranderende demografische samenstelling.
Opbouwteksten 20

Talja Blokland
Goeie buren houden zich op d’r eigen
Buurt, gemeenschap en sociale relaties in de stad

2005 – 233 pagina’s – ISBN 9072846249
Inhoud: Bewerking en herziening van haar proefschrift uit 1998: Wat bewoners bindt. Sociale relaties in een achterstandswijk. Weerslag van een veldonderzoek in 1994 en 1995. Wat komt er in de plaats voor de hechte gemeenschappen die vroeger een buurt bevolkten. Blokland munt hier de term familiariteit. Niet te intens, wel vertrouwd.
Opbouwteksten 21

Dr. T.V. (Talja) Blokland-Potters
Het sociaal weefsel van de stad
Cohesie, netwerken en sociale contacten

Januari 2006 – 22 pagina’s – ISBN 9072846281
Inhoud: Oratie uitgesproken 12 januari 2006. Hoe ziet het sociale leven er in een buurt uit, de betekenis van sociale netwerken en de deelname van lager en hoger opgeleiden.
Opbouwteksten 22

Harry Broekman, Joyce Hes, Peter Voogt en Koos Vos
Wilsbeschikkingen. Opbouwwerk van de hand van Wil van de Leur

2009 – 128 pagina’s - ISBN 9072846297
Inhoud: biografie van Wil van de Leur, samenvatting van zijn opvattingen over opbouwwerk, overzicht van instituties waar hij het initiatief toe nam, lijst van publicaties.
Publicatiedatum: 01-07-2024
Datum laatste wijziging :06-07-2024
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste