NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Over de Canon

Doel

Het doel van de Canon Sociaal Werk is het bieden van informatie uit de geschiedenis van het sociaal werk en aanverwante en aanpalende wekterreinen in Nederland en Vlaanderen. Mensen kunnen op deze wijze een scherper beeld krijgen van de belangrijkste gebeurtenissen, stromingen en personen van de werkterreinen en over de wijze waarop professies zich hebben ontwikkeld. We doen dit vanuit de overtuiging dat inzicht in het verleden zelfbewustere professionaliteit tot stand helpt brengen.

 • Algemeen

  De Canon Sociaal Werk Nederland begon in december 2006 met een versie van tien vensters. Via een aantal tussenstappen en met hulp van verschillende organisaties is deze canon in de jaren daaropvolgend uitgegroeid tot een editie van vijftig vensters, die gelijk met een Vlaamse versie in 2012 tot stand kwam. Sindsdien is het project snel in omvang gegroeid omdat de geschiedenissen van steeds meer specifieke terreinen volgens de canonsystematiek ontsloten werden. Eind 2015 zijn er een kleine 20 canons online gebracht en meerdere canons nog in ontwikkeling. In totaal telt het project ongeveer 500 vensters waarin de geschiedenis van het brede sociale domein ontsloten is.

  De afgelopen tien jaar is het Canon-project uitgegroeid tot een vitaal wikipendium (combinatie van wikipedia en compendium), een platform waarop lessen van rijke geschiedenissen naar de actualiteit van professioneel en/of bestuurlijk handelen kunnen worden vertaald. De canon wil ook de komende jaren een educatief bouwwerk blijven waaraan voortdurend nieuwe trappen, gangen, vleugels (deelcanons) en etages (boeken, films) kunnen worden toegevoegd. De redactie nodigt iedereen uit om daarvoor suggesties te doen en bijdragen te leveren.

  Lees verder voor een uitgebreide toelichting.

 • Kernredactie

  De kernredactie en tevens het bestuur van de Vereniging canon sociaal werk van bestaat uit de volgende mensen:

  • Suzanne Hautvast, (voorzitter), historicus, bestuurssecretaris Lokalis, de organisatie die verantwoordelijk is voor de buurtteams jeugd en gezin in de gemeente Utrecht;
   e-mail: suzannehautvast©lombok.nl
  • Jan Steyaert, (secretaris) is hoofddocent bij de master sociaal werk, faculteit sociale wetenschappen Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Eerder was hij lector aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven (1995-2013) en bijzonder hoogleraar aan de University of Southampton, UK (2007-2011);
   website: www.steyaert.org/jan/
   e-mail: jan©steyaert.org
  • Jos van der Lans, (penningmeester), journalist en publicist, schreef een groot aantal boeken en publicaties over de publieke sector in Nederland;
   website: www.josvdlans.nl,
   e-mail: info©canonsociaalwerk.eu
  • Sonja Appelman, taalwetenschapper, Hoofd P&O bij de Tussenvoorziening te Utrecht;
   e-mail: sonappelman©gmail.com
  • Dries Claessens, lector en onderzoeker aan de opleiding Sociaal Werk van de Artesis-Plantijn (AP) Hogeschool in Antwerpen;
   e-mail: dries.claessens©ap.be
  • Johan Gortworst, romanschrijver, was jarenlang actief betrokken bij en professioneel werkzaam in de maatschappelijke opvang (vrouwenopvang, huiselijk geweld);
   e-mail: j.gortworst©chello.nl
  • Denoix Kerger, sinds 1991 docent social work aan de Arteveldehogeschool in Gent;
   e-mail: denoix©me.com
  • Wim Verzelen, ex-docent sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen;
   e-mail: Wim.Verzelen©telenet.be
 • De canon sociaal werk kernredactie De kernredactie, gefotografeerd in 2015, van links naar rechts: Wim Verzelen, Maarten van der Linde (†2020), Jan Steyaert, Willem van Leeuwen (webmaster, †2020), Sonja Appelman, Suzanne Hautvast, Dries Claessens en Jos van der Lans.

 • Erelid Maarten van der Linde (†2020)

  Maarten van der Linde overleed na een slopende ziekte op 20 augustus 2020. In september 2019 werd hij benoemd tot erelid van de Vereniging Canon sociaal werk. Maarten was vanaf 2007 één van de kwartiermakers van de Canon. Hij stond aan de wieg van meerdere Canons en zijn grote verdienste was dat hij de belangstelling voor de geschiedenis van het sociaal werk opnieuw tot leven heeft gewekt. In het Biografisch Portaal is een uitvoerig portret van hem opgenomen. Klik hier.

 • Redactie vergadering canon sociaal werk 19 maart 2021

 • Boeken

  Van zes Canons zijn boeken verschenen, respectievelijk van de Canon maatschappelijke opvang (2012, oplage 11.000 exemplaren), de Canon zorg voor de jeugd (2013, 13.000 exemplaren), de Canon gehandicaptenzorg (2014, 33.000 exemplaren), de Canon volkshuisvesting (2016, 10.500 exemplaren, 2e druk 2109: 1500 exemplaren, 3e druk 2020: 1000 exemplaren), Canon verslavingszorg (2016, 4.000 exemplaren) en de Canon palliatieve zorg (2018, 7.000 exemplaren, 2e druk: 2019 1500 exemplaren). In april 2020 verscheen een lokale editie over speciaal onderwijs in Almere (1000 exemplaren). De hoge oplagen kunnen worden gehaald doordat instellingen uit het veld intekenen voor een groot aantal boeken, bijvoorbeeld omdat ze de boeken gebruiken als onderdeel van het kerstpakket, voor de werving van vrijwilligers, dan wel het inwerken van nieuwe medewerkers. Omdat door hun bestellingen een hoge afzet wordt gegarandeerd is de Vereniging in staat de boeken tegen een zeer aantrekkelijke prijs per exemplaar te leveren. Meer informatie over de boeken is bij de verschillende Canons te vinden onder de menuknop: Boekeditie.

 • Maatschappelijke aandeelhouders

  Omdat het canon-project een investering beoogt van de professionalisering van het sociaal werk in de brede zin van het woord, heeft de redactie vanaf het begin het uitgangspunt gehanteerd dat de ontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle organisaties die belang hebben bij goed geïnformeerde en toegeruste professionals in het sociale domein. Waar mogelijk worden instellingen en organisaties daarbij actief benaderd met de vraag om bij te dragen aan de ontwikkeling van een Canon. Meestal is dat een financiële bijdrage, maar het kan ook het leveren zijn van menskracht, het beschikbaar stellen van een vergaderruimte of het mee organiseren van een publieke bijeenkomst. Organisaties die aldus op enigerlei wijze bijdragen noemen wij maatschappelijke aandeelhouders. In de eerste tien jaar zijn dat bij elkaar een kleine honderd organisaties, instellingen en fondsen. Klik hier voor een overzicht.

 • Contact

  De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties, relevante publicaties en alle andere informatie die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van het wikipendium Canon sociaal werk. Daarvoor kunt u per e-mail contact opnemen met één van de redacteuren of een bericht sturen naar onderstaand contactadres:

  Canon sociaal werk
  t.a.v. Jan Steyaert
  jan@steyaert.org

  Postadres: Vereniging Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam

 • Bronnenmateriaal

  Bij elk venster staan onderaan de verwijzingen naar literatuur waar dankbaar gebruik van gemaakt is. Daarnaast is er een aantal basiswerken gehanteerd, waarvan we op een aparte pagina het overzicht geven.

 • Rechten beeldmateriaal

  De redactie streeft ernaar om beeldmateriaal te gebruiken waar niet langer rechten aan verbonden zijn of aan ontleend kunnen worden. Waar mogelijk hebben we de oorspronkelijke eigenaar van copyright op foto's toestemming voor gebruik gevraagd/verkregen. Veel fotomateriaal staat echter op verschillende websites en dan is het niet eenvoudig de oorspronkelijke eigenaar te vinden. We nodigen iedereen die denkt dat we zijn copyright schenden uit ons te contacteren, zodat we toestemming kunnen verkrijgen of de foto verwijderen/vervangen.

 • Copyright en auteursrecht

  creative commonsUiteraard berust het auteursrecht van de teksten op deze site bij de auteurs. Maar omdat het uitdrukkelijk de bedoeling is van de website www.canonsociaalwerk.eu om kennis te delen en te verspreiden volgen auteurs en kernredactie de richtlijnen van Creative Commons. Lees hier meer over de condities daarvan. Gebruik van de teksten wordt toegejuicht, waarbij bronvermelding uiteraard vanzelf spreekt. De auteurs en de redactie stellen het zeer op prijs als zij op de hoogte worden gehouden van gebruik, hergebruik of bewerking. Mail daarvoor naar: jan©steyaert.org.

 • Jaarverslagen

  Sinds 2012 is de Canon een officiële vereniging met de daarbij horende inhoudelijke en financiële verantwoording. Deze jaarverslagen treft u hier aan.

 • Auteursinstructies

  Zo'n honderd auteurs (klik voor een overzicht hier) hebben tot nu toe aan de Canon bijgedragen. Voordat zij aan de slag gaan ontvangen zij van de kernredactie de volgende instructies.

 • Privacybeleid

  De Vereniging Canon sociaal werk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die mensen aan ons doorgeven. Wat dat betreft verandert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, niets aan ons beleid. Wij gingen altijd al zorgvuldig om met uw privacy. De AVG vraagt ons om dat beleid nog eens expliciet te vermelden en dat doen we natuurlijk graag. Zie ons Privacybeleid.

 • Bedrijfsgegevens

  Banken en financiële instanties, waar wij diensten van afnemen, zijn wettelijk verplicht om hun klanten te controleren op de vraag of zij op een oorbare wijze aan hun geld komen. Daarvoor vragen ze regelmatig informatie op, waarvan ze vinden dat deze ook snel op de website te raadplegen moeten zijn. In dit document hebben we de belangrijkste bedrijfsgegevens op een rijtje gezet.