NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1958 International Federation of Social Workers (IFSW)
Internationale samenwerking beroepsverenigingen sociaal werk
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Al vanaf midden 19e eeuw vinden er voor sociaal werkers internationale bijeenkomsten over maatschappelijke kwesties plaats, in de eerste plaats vanwege de zorgen over de bittere ar moede in die tijd. In 1928 besluit men in Parijs tot de oprichting van de Internationale Conferentie van Sociaal Werkers (ICSW).

In 1947 vindt de eerste naoorlogse 5-daagse internationale conferentie plaats in Den Haag, waarbij zowel de materiële als sociale verwoestingen van de oorlog de agenda bepalen. De vraag is wel of de Duitse collega’s weer mee mogen doen. Nog maar even wachten tot het land lid is van de Verenigde Naties, is het antwoord. Er wordt eveneens gesproken over de wenselijkheid van titelbescherming voor de professie sociaal werk, waarbij België als voorbeeld geldt.
Vanaf de conferentie in 1956 in München (de relatie met de Duitse collega’s is inmiddels hersteld) is Loeks Löhnis, lange tijd directeur van de NBMW, vicevoorzitter van de ICSW. Hoofdpunten zijn de status van de sociaal werker, professionele standaarden en uitwisseling. Löhnis reist heel wat af, onder andere om te beoordelen of nieuwe leden voldoen aan de criteria om lid te mogen worden. In 1958 in Parijs krijgt de Internationale Conferentie een nieuwe impuls en wordt de huidige Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW) opgericht, waaraan Nederland actief deelneemt. Een van de inhoudelijke thema’s behelst de zorgen over het contact met de ouders van kinderen die in tehuizen zijn opgenomen.

Helsinki-conferentie
Een hoogtepunt in de ontwikkeling van de IFSW is de Helsinki-conferentie in 1968, waar de relatie tussen mensenrechten en sociaal werk wordt uitgewerkt met de volgende, nog steeds actuele, tekst: ‘The role of the social worker is basically related to the protection of human rights, and the respect of human rights is one of the basic principles of our working methods. Every social worker can and must be the active agent in the fight for application of human rights.
In de jaren daarna komt er meer expliciet aandacht voor beroepsethiek, en lidorganisaties worden gestimuleerd om ethische codes te formuleren. De internationale erkenning van het beroep krijgt gestalte: de IFSW verwerft een consultatieve status bij diverse VN-organisaties, waaronder de World Health Organization (WHO).

Bedreigde diersoort
In de jaren tachtig wordt alarm geslagen over de ontwikkeling van het internationale kapitalisme. Sociale kwesties als werkloosheid en slechte huisvesting eisen de aandacht op. Er wordt gewaarschuwd voor wat we later de neoliberale ontwikkeling zouden gaan noemen. Een Amerikaanse spreker schetst de sociaal werker in dat kader als een bedreigde (dier)soort.
In de rijke westerse landen zien we de individualisering toenemen, ook bij het sociaal werk. In ontwikkelingslanden ligt de nadruk op community work. Vaak komen sociaal werkers voort uit gemeenschappen zelf, een ontwikkeling die ook zichtbaar wordt bij minderheidsgroepen, of dat nu oorspronkelijke bewoners zijn of migranten.
In 2020 wordt er een Indigenous Committee ingesteld en wordt de manier van werken uit die gemeenschappen op de professionele agenda gezet. Leren van elkaar komt eveneens tot uitdrukking wanneer het Afrikaanse uitgangspunt van Ubuntu – ik ben omdat wij zijn – mede door inzet van de IFSW op agenda’s van de westerse wereld terechtkomt. Aandacht voor mensenrechten blijft een centraal thema.

Klimaatverandering
Dat de klimaatveranderingen desastreuze gevolgen hebben, het meest nog voor de inwoners van landen waar droogte een ernstige zorg is, of waar uitputting van de aarde tot overstromingen en branden leidt, brengt de IFSW ertoe dit tot een belangrijk thema te maken. De Britse Lena Dominelli publiceert hierover als een van de eersten. Ook in Nederland dringt het besef door dat eco-wijsheid voor sociaal werkers van grote betekenis zal zijn. Naast expliciete aandacht voor mensenrechten omarmt de IFSW de Sustainable Development Goals van de VN en werkt een nieuwe beginselverklaring uit, waarin de noodzaak de klimaatcrisis het hoofd te bieden is opgenomen.

De IFSW groeide de afgelopen decennia gestaag en telt inmiddels zo’n 130 organisaties uit evenveel landen. In Nederland neemt rond de eeuwwisseling de internationale belangstelling binnen de NVMW af. Als de laatste actieve vrijwilligers het bijltje erbij neer gooien, besluit het NVMW-bestuur zelfs het IFSW-lidmaatschap te beëindigen. Gelukkig wordt dit besluit in 2017 teruggedraaid, op aandringen van de IFSW en gestimuleerd door sociaal werk-opleidingen met internationale contacten. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) is weer actief, onder meer met Josien Hofs in het Europese bestuur en met vertegenwoordigers in commissies voor mensenrechten en de beroepsopleidingen voor sociaal werkers.

Download PDF

Publicatiedatum: 28-10-2022
Datum laatste wijziging :07-11-2022
Auteur(s): Josien Hofs,
Extra Social Work Day - derde dinsdag van maart
Sinds 1983 wordt er jaarlijks op de derde dinsdag in maart een Social Work Day georganiseerd. Aanvankelijk vanuit de Verenigde Naties, maar sinds 2007 door de IFSW. De bedoeling is het belang van sociaal werk goed voor het voetlicht te halen. Het thema van 2021 was ontleend aan de Afrikaanse gezegde, Ubuntu – I am because we are, om het belang van solidariteit en gemeenschapskracht te benadrukken. In 2022 was het thema: ´Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One Behind´.
Aanvullend materiaal
Links
Video

YouTube, 27 maart 2019 | An Introduction to the International Federation of Social Worker.

YouTube, 13 mei 2022 | Joachim C. Mumba is sinds mei 2022 de president van IFSW. Hij is voor een periode van vier jaar gekozen. Dit is zijn presentatievideo.

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste