NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2007 Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVMW/BPSW
Het streven naar een wetenschappelijke basis
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
EXTRA
CANON BEROEPSVERENIGINGEN SOCIAAL WERK


Het streven van Marie Kamphuis om sociaal werk een meer wetenschappelijke basis te geven werd in de vijftiger jaren gedeeld door de directeur van de beroepsvereniging Justina Bakker. Zij bepleit een eigen wetenschappelijk instituut voor het maatschappelijk werk. De kosten zouden zo’n 250.000 gulden bedragen maar dat zou volgens haar eenvoudig terug verdiend worden als daarmee de kwaliteit van het maatschap pelijk werk verbeterde. Zonder een ‘doordachte research over de gehele linie zal het maat schappelijk werk zijn plaats onder de andere disciplines niet kunnen innemen.’

In 1958 wordt de Commissie Onderzoek Maatschappelijk werk opgericht door het Ministerie van Maatschappelijk Werk. In het voorwoord bij de eerste publicatie schrijft minister Marga Klompé dat ‘het maat schappelijk werk en het sociaal wetenschappelijk onderzoek elkaar nog te weinig weten te vinden’. De commissie bestond uit hoogleraren en kenners van de praktijk, waaronder Marie Kamphuis, maar ook Gradus Hendriks, werkzaam op het Ministerie van Maatschappelijk Werk en architect van de samenlevingsopbouw. Ook de beide beroepsverenigingen en de beroepsopleidingen werden betrokken. Een grote reeks wetenschappelijke publicaties verscheen er van deze commissie, die in 1965 een vaste vorm kreeg in het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO). Toch leidde dat niet tot een academische inbedding van het maatschappelijk werk, afgezien van de bijzondere leerstoelen die gefinancierd werden door de Marie Kamphuis Stichting en de Stichting Sociaal Werk.
Op verzoek van de NVMW werd in 2003 door het NIZW en het Verwey Jonker Instituut (waarin het NIMAWO was opgegaan) in een notitie de basis gelegd voor een meerjarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma en op welke wijze daarbij kan worden aangesloten bij de ideeën en wensen van de beroepsgroep. De notitie is onder anderen ge schreven door de voorzitter van de NVMW Theo Roes, Willem Melief van het Verwey Jonker Instituut en Hans van Ewijk. Alle drie zouden een paar jaar later deel gaan uitmaken van de door de NVMW in 2007 opgerichte Wetenschappelijke Adviesraad. Een initiatief van Theo Roes die als voormalig adjunctdirecteur van het Sociaal Cultureel Planbureau een warm pleitbezorger was van sociaalwerkonderzoek.

De Wetenschappelijke Adviesraad van de NVWM en nu BPSW bestond van meet af aan uit hoogleraren, lectoren en andere deskundigen en brengt met enige regelmaat weten schappelijke adviezen uit over vraagstukken voor de beroepspraktijk. De huidige voorzitter van de WAR is prof. dr. Margo Trappenburg.

Publicatiedatum: 02-11-2022
Datum laatste wijziging :07-11-2022
Verwante vensters
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste