NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
Prof. dr. Micha de WinterMulock Houwer en het Maagdenhuis: over de opvoeding van competente rebellen. 2015
Vijfde Mulock Houwer-lezing
19-11-2015, Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Uitgesproken door:
Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

Titel:
Mulock Houwer en het Maagdenhuis: over de opvoeding van competente rebellen.

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste


Op donderdag 19 november 2015 verzorgde prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, de vijfde Mulock Houwer-lezing met als titel 'Mulock Houwer en het Maagdenhuis: over de opvoeding van competente rebellen'.

In het werk van Mulock Houwer is een centrale rol weggelegd voor thema's als zelfbestuur van jongeren, een actieve rol van burgers bij de zorg voor de jeugd en humaniteit versus dril, dressuur en straf. De Winter ging in zijn Mulock Houwer-lezing in op de betekenis ervan voor de alledaagse opvoedingswerkelijkheid ofwel: het 'gewone opvoeden'.

Het eerste thema dat aan de orde kwam, was 'Het belang van pedagogische coalities'. Opvoeden is te sterk een individuele verantwoordelijkheid geworden en dat wreekt zich, zo betoogde De Winter. Aan de hand van een schokkend gezinsdrama liet hij zien hoe de samenleving juist door die individualisering tal van mogelijkheden om kinderen te beschermen onbenut laat.

Het tweede thema was 'Participatie of pacificatie'. In hoeverre is kinder- en jeugdparticipatie bij ons inmiddels gemeengoed geworden? Welke ruimte tot initiatief en verzet hebben jongeren eigenlijk in onze overgeorganiseerde samenleving? Is onze opvoeding niet eerder op pacificatie dan op werkelijke participatie gericht? En hoe zit dat dan met die competente rebellen die de samenleving zo hard nodig heeft? Tegen deze achtergrond poneerde De Winter de stelling: 'In een democratie moeten kinderen vreedzaam leren vechten'.

Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de Langeveld-leerstoel op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer

De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

Mulock Houwer wierp vragen op als: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die – mede dankzij hem – al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Mulock Houwer was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere, verzuilde opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Ervaringen die hem er niet van weerhielden of misschien juist stimuleerden om halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw een lange carrière in de jeugdzorg te beginnen. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte dus geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute en het Kinderrechtenhuis jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De lezing is altijd in de week van de dag dat in 1979 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inging. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief.

Rebel with a cause

Maurice van Lieshout schreef in 2011 het boekje Rebel with a cause, als aanzet voor een biogafie over het leven van Daan Mulock Houwer en het belang van zijn werk als pionier in de jeugdsector.

Download hier de tekst.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
?>