Canon Sociaal werk

Canon Sociaal Werk Algemeen Nederland Canon Reclassering in Nederland Canon Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Canon Maatschappelijk opvang Nederland Canon Gehandicaptenzorg Nederland Canon Maatschappelijk Werk Nederland ACTUA verzorgingsstad Canon Palliatieve zorg Canon Verslavingszorg Canon Autisme Nederland Canon Zorg voor de Jeugd Nederland Canon Vrouwenopvang Canon Volkshuisvesting Canon Samenlevingsopbouw Canon Cliëntenbeweging GGZ History of Social Work Canon Internationale denkers Canon Sociaal Werk Vlaanderen Canon Jeugdzorg Vlaanderen Canon Migranten Vlaanderen Canon Sociaal-cultureel Werk Vlaanderen Canon Maatschappelijk Werk Vlaanderen Canon Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen Het doel van de Canon Sociaal Werk is het bieden van informatie uit de geschiedenis van het sociaal werk en aanverwante en aanpalende wekterreinen in Nederland en Vlaanderen. Mensen kunnen  op deze wijze een scherper beeld krijgen van de belangrijkste gebeurtenissen, stromingen en personen van de werkterreinen en over de wijze waarop professies zich hebben ontwikkeld. We doen dit vanuit de overtuiging dat inzicht in het verleden zelfbewustere professionaliteit tot stand helpt brengen. De Canons op deze site sluiten aan bij de definitie die wordt gehanteerd door de officiële canon van de Nederlandse geschiedenis, zoals die in 2006 is gepubliceerd (zie: www.entoen.nu). Een canon (met de klemtoon op de eerste lettergreep) is daarbij een geheel van teksten, beelden en gebeurtenissen die met elkaar een referentiekader vormen van hoe wij van verleden tot heden zijn omgegaan met de zorg voor mensen op het betreffende terrein. Canon Speciaal Onderwijs

Redactie