NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2021 Broekman Bibliotheek
33 jaar opbouwwerk-publicaties
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste

Van 1979 tot 2012 publiceerde Harry Broekman, eerst als stafmedewerker van de Werkplaats Opbouwwerk Noord Nederland (WONN) en later ook in het kader van het LP0/LCO en op verzoek van Wil van de Leur, een groot aantal artikelen, opnies en beschouwingen over het opbouwwerk. Velen kennen hem van het Handboek Opbouwwerk (1e druk 1991; 2e herziene druk 1998). Hij was de huistheoreticus/onderzoeker van het LPO/LCO.

De nadruk in zijn werk ligt op het versterken van het beroep via effectievere methoden en technieken. Doch daarnaast publiceerde hij over de geschiedenis van het werk en de plaats ervan in de samenleving. In het kader van het Wil van de Leur-opbouwwerkarchief zijn een aantal van zijn bijdragen in pdf-vorm beschikbaar in deze Broekman Biliotheek.

2012

Harry Broekman
Toekomst Samenlevingsopbouw?
in: MO/Samenlevingsopbouw 2012, jrg. 31, nr. 234/235, pp 23-25.

Toelichting: De redactie van het laatste nummer van dit vaktijdschrift vroeg om een toekomstbespiegeling. Essentie van het betoog: opbouwwerkpraktijken zullen blijven. Maar als beleidscategorie heeft samenlevingsopbouw haar langste tijd gehad.

2009

Harry Broekman en Peter Voogt
De betekenis van het project ‘Weven aan samenleven’ voor het hedendaagse opbouwwerk
in: Fenny Gerrits, Ard Sprinkhuizen, Nico de Boer, Jan de Wild, Oplossingen uit het ongerijmde – over de betekenis van het opbouwwerk , pag.17 – 31. Movisie, Utrecht 2009, ISBN 978 90 8869 036 5

Toelichting: Het Landelijk Centrum Opbouwwerk ziet burgerinitiatief als belangrijk weermiddel tegen het verlies van de menselijke maat in de hedendaagse samenleving. Een samenleving immers gedomineerd door marktdenken, schaalvergroting, management- en afrekencultuur. Lokale initiatief “van onderop‟ wordt in dit project getest als uitgesproken vorm van samenlevingsopbouw, waarbij de menselijke maat, de eigen regie en de burger als producent essentiële kenmerken zijn. Het hoofdstuk bespreekt de opbrengsten van deze experimenten.

Harry Broekman, Joyce Hes Peter Voogt, Koos Vos
Wilsbeschikkingen – Opbouwwerk aan de hand van Wil van de Leur
Gradus Hendriks-stichting, Utrecht 2009 ISBN 978 90 72846 29 7

Toelichting: Juni 2007 overlijdt Wil van de Leur. Circa 40 jaar heeft hij vanuit tal van functies en in meer dan 140 artikelen het opbouwwerk smoel gegeven. In dit vriendenboek worden hij en zijn werk herdacht.

2008

Harry Broekman
Samenlevingsopbouw en buurtwerk in Nederland
in: M. de Bie M. en H. van Ewijk (red.), Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. pp 147-152 Wolters-Kluwer, Mechelen 2008, ISBN 978 90 4651 875 5

Toelichting: Een vergelijkend overzicht over opbouwwerk, buurtwerk en samenlevingsopbouw in Vlaanderen en Nederland. Geschreven met G. Hautekeur en met medewerking van M. Bouverne-De Bie.

2006

Harry Broekman
Over kennis en andere essenties bij het ondernemen vanuit de eerste lijn in het opbouwwerk
in: MO/Samenlevingsopbouw, 2006, 25e jrg. No 208, pp 55-58.

Toelichting: Voor het bespreken van die moeizame verhouding tussen markt en opbouwwerk kiest de auteur als uitgangspunt de doorsnee eerstelijner die wat met zijn leven en vak wil doen. Met als focus: initiatiefrijke dienstverlening vanuit idealen.

2005

Harry Broekman, Annemarie Sour
Kunst als samenlevingsopbouw
SONOR, Rotterdam, 2005

Toelichting: De Rotterdamse opbouwwerkinstelling SONOR had diverse projecten lopen waar kunstenaars en opbouwwerkers samenwerkten. In dit boekje wordt die praktijk beschreven en doordacht.

Harry Broekman en Hans Hoogvorst
Rolverwarring opbouwwerk is geen probleem
in: TSS - Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, juli/aug. 2005, pp 24 – 29.

Toelichting: Steeds meer signalen die wijzen op verwarring over positie, aard en inzetbaarheid van opbouwwerk. Opbouwwerkers staan op een kruispunt en zullen moeten kiezen. De auteurs bespreken beslismomenten en – mogelijkheden.

2003

Harry Broekman
Het opbouwwerk in een samenleving in beroering
Lezing voor Stade Utrecht, 16 december 2003.

Toelichting: Lezingen geven en essays schrijven behoorde tot de routine van Harry Broekman. Hier voor deze Utrechtse welzijnsstichting verdedigt hij drie stellingen. 1.Organiseer botsingen in de wijken, daar is ieder mee gediend. 2. Voornaamste taak voor de opbouwwerker is sociale leerprocessen te bevorderen. 3. Pres daarom bestuurders om burgers verantwoordelijkheden te geven.

Harry Broekman
Methodische aspecten bij het wijkgericht werken

Toelichting: Soms koos Broekman voor een wat meer abstracte, afstandelijke benadering om het handelen van de professional kritisch te kunnen bespreken in workshops en cursussen. Hier een voorbeeld op het gebied van wijkgericht werken.

2002

Harry Broekman
De niveaus waarop het opbouwwerk zich beweegt

Toelichting: Ander voorbeeld van een wat meer abstracte, afstandelijke benadering over het handelen van de professional: een theoretische exercitie om dichter bij de essentie van het opbouwwerk te komen.

Harry Broekman
Ontwerpleer voor de opbouwwerker: een toeleiding

Toelichting: Opbouwwerk is niet alleen buurtgericht reageren, maar ook het ontwerpen en strategisch in de markt zetten van nieuwe diensten en voorzieningen.

Harry Broekman en Freek Homan
De opbouwwerker en de ondernemer: een paar apart
SONOR, Rotterdam 2002.

Toelichting: Rond de eeuwwisseling werden de voor- en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden van samenwerken met ondernemers, winkeliers en andere marktpartijen vrij veel besproken. Samen met Freek Homan werd een reeks praktijkgevallen besproken en geanalyseerd.

2001

Harry Broekman
Ondernemen vanuit het opbouwwerk na 2000
in: MO/Samenlevingsopbouw , jrg 20, no. 178 febr 2001, pp 9 – 11.

Toelichting: Commercieel opereren vanuit het opbouwwerk wordt hier bekeken op z’n merites. De conclusie is dat er een drietal principes in het geding zijn die elk gehonoreerd moeten worden. Geen ervan heeft het monopolie, bovendien staan de beginselen redelijk spanningsvol tegenover elkaar. Beginsel 1 is het opportuniteitsbeginsel: risico’s durven nemen, grenzen verkennen, etc. Beginsel 2 is het profijtbeginsel : aan wie komt de inspanning van de werker vooral ten goede? Het antwoord mag slechts luiden: vooral aan de kansarmen, de uitgeslotenen, de maatschappelijk zwakken. Beginsel 3 is het geloofwaardigheidsbeginsel. Je moet je altijd kunnen blijven verantwoorden. En ook subjectief, in de ogen van de kansarme doelgroep, geloofwaardig zijn.

2000

Harry Broekman
Nog eens over de PPM

Toelichting: In 1980 en 1985 nam Broekman samen met anderen de zogenoemde Probleem Project Methode in het opbouwwerk onder de loep. Hier komt hij nog eens terug op die trendbreuk veroorzakende aanpak, welke toen 25 jaar terug, gelanceerd werd door Arie Besteman.

1998

Harry Broekman
Handboek opbouwwerk. Methoden, technieken en terreinen.
Opbouwwerkteksten 13, Den Haag: Gradus Hendriks Stichting.

Toelichting: In 1991 schreef Harry Broekman in opdracht van de Gradus Hendriks Stichting het eerste handboek na de roerige jaren zeventig en tachtig. In 1998 volgde een tweede herziene versie. Dat is tot op heden het laatste handboek voor het opbouwwerk.

1996

Harry Broekman
Had Jo Boer dit goed gevonden, commercieel opbouwwerk?

Toelichting: Lezing ter gelegenheid van het afscheid van Dorine Winkels bij het Landelijk Centrum Opbouwwerk. Een korte verkenning van het idee: geld vragen voor opbouwwerkdiensten.

1987

Harry Broekman
Sociale innovatie in Drenthe. De ontwikkeling van de Stichting Opbouw Drenthe (1924-1972)

Toelichting: In dit proefschrift onderzoekt Broekman de geschiedenis van de eerste opbouwinstelling in Nederland, de Stichting Opbouw Drenthe. Gepubliceerd als bijlage van Mededelingen Opbouwwerk, juli/augustus 1987.

1986

Harry Broekman
Gelood bestek – een plaatsbepaling van opbouwwerk
Werkplaats Opbouwwerk Noord Nederland, Drachten 1986.

Toelichting: Meer nog dan deze eeuw was het opbouwwerk in de vorige eeuw voorwerp van spraakverwarring. Aan de hand van een breed scala van bronnen en praktijken probeert de auteur te gidsen. (Op de oneven pagina’s beweringen, op de even illustraties).


Publicatiedatum: 20-11-2019
Datum laatste wijziging :27-06-2024
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste