NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Maatschappelijke aandeelhouders

De Canon Sociaal Werk is sinds 2006 in ontwikkeling. De kosten, vooral met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van deze site, worden gedragen door een kleine honderd organisaties en verschillende ministeries. Omdat de canon een investering is in de professionalisering van het sociaal werk in de meest brede zin van het woord, hanteert de redactie het uitgangspunt dat de ontwikkeling van de website een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle organisaties die belang hebben bij goed geïnformeerde en toegeruste professionals en niet te vergeten gebruikers en cliënten.

Om die reden spreekt de redactie consequent over 'maatschappelijke aandeelhouders' omdat hun financiële ondersteuning een investering is in de kwaliteit van het werk in de sociale sector. Om de website duurzaam en op een kwalitatief goed niveau online te kunnen houden zijn bijdragen van (oude en nieuwe) maatschappelijke aandeelhouders elk jaar opnieuw nodig. Deze bijdragen hoeven niet altijd financieel van aard zijn; bijdragen in de vorm van banners, links, reclame, beschikbaar stellen van vergaderruimte en andere ondersteuning zijn voor de de kernredactie even welkom.

Over de precieze condities wil de redactie belangstellenden graag informeren. Mail naar: info©canonsociaalwerk.eu

 
Ministerie van VWS Met steun van de Vlaamse overheid Fontys hogeschool Sociale Studies Verdiwel ALERT
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Karel de Grote hogeschool de Haagse Hogeschool Verwey Jonker Instituut Hogeschool Utrecht
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Movisie Sociaal Werk Nederland - brancheorganisatie Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en recht Nederlands Jeugd instituut (NJi)
Hogeschool Arnhem en Nijmegen Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk Zorg + Welzijn  = Platform voor sociale professionals SWP Uitgeverij Hogeschool InHolland, lectoraat maatschappelijk werk
Avans Hogescholen Breda en Den Bosch Valente - branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Hogeschool Leiden Saxion Hogeschool - Enschede LCGW, Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
Reclassering Nederland Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling HVO Querido - Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam Zienn - organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe
Hogeschool Zuyd - Faculteit voor Sociale Studies LIMOR - thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisiopvang Kessler Stichting - professionele opvangvoorziening voor mensen die kwetsbaar zijn. O.G. Heldringstichting. Behandelcentrum voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs
Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Stichting de Tussenvoorziening. Opvang, wonen en schuldhulpverlening Jeugdzorg Nederland, brancheorganisatie voor jeugdzorgorganisaties (voorheen MOgroep Jeugdzorg) Stichting Huis - Onderdak en opvang in Groningen Levvel - specialisten voor jeugd en gezin
Altra - Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in regio Amsterdam BMC - advies en management in de publieke sector Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen Raad voor de Kinderbescherming `s Heeren Loo - ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking
RIMO is een instelling voor opvang, zorg en activering in Limburg William Schrikker Groep, landelijk instelling voor  jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg Humanitas Onder Dak  biedt hulp aan hen die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt Universiteit Antwerpen, master sociaal werk Socius
Entréa - jeugdzorg, onderwijs en onderzoek in Zuid Gelderland Jeugdbescherming  Regio Amsterdam Jarabee - hulp bij vragen over opgroeien en opvoeden in Twente Juzt - bij opvoeden en opgroeien - West-Brabant Pactum - professionele jeugd- en opvoedhulp
Parlan - jeugd- en opvoedhulp Trivium Lindenhof - jeugd- en opvoedhulp Youké - een echte specialist in opgroeien Pameijer - voor kwetsbare mensen, jong en oud, met verstandelijke beperking of psychische problemen De Twentse Zorgcentra - dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente.
De Trans - zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank biedt mensen met verstandelijke beperking ruimte om zichzelf te ontwikkelen. SOVAK - dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De Waerden - professionele dienstverlening voor mensen met een beperking in Noord-Holland. ASVZ - kleinschalige zorg voor mensen met verstandelijke beperking en psychische problematiek.
Fatimazorg - voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia - landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking Careander is een christelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Ministerie BZK - DG Bouwen en wonen - Directie Woningmarkt. Aedes - vereniging van woningcorporaties
Altrecht - specialist in geestelijke gezondheid GGZ Friesland | Professionele hulp bij psychische stoornissen Rivierduinen - organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGzE - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Kwintes - voor mensen met psychische of sociale problemen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
Tiwos - Tilburgse woonstichting Stadgenoot - Amsterdamse woningcorporatie Ymere - Wonen, leven, groeien Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen. Casade - Zo wil ik wonen!
Lefier - Wonen met karakter. wonenCentraal - huren en wonen in Alphen aan den Rijn Volkshuisvesting Arnhem Mitros - wonen in Utrecht Woonbron - denkt, durft, doet
Lieven de Key - vooral voor starters Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Zayaz - woningcorporatie te 's-Hertogenbosch Woonwaard - woningcorporatie in de regio Alkmaar/Heerhugowaard Lister - Samen werken aan herstel GGZ InGeest - partner van VUmc
De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad Pro Juventute geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen. Artesis Plantijn Hogeschool Reinier van Arkel, al vijf eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychiatrische hulpverlening. GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder in Brabant..
Hersteltalent - Irene van der Giessen Antes - 100 jaar ervaring in verslavingsproblematiek en psychische gezondheid Tactus - verslavingszorg ZonMw - verbeterprogramma palliatieve zorg Nederlandse Vereniging voor Autisme
AEC - Expertisecentrum voor hooggespecialiseerde zorg bij autismespectrumstoornissen Jonx autisme biedt hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis Academische Werkplaats Autisme Stichting Papageno - hulp aan kinderen en jongeren met autisme Buurtwijs - platform voor buurtontwikkeling
Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking. Coöperatie Passend Onderwijs Almere. Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school. Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Kentalis - ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Visio - onderwijs voor blinden en slechtzienden
Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht Lectoraat Jeugd Hogeschool Windesheim Sociaal Werk werkt! - samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties
De mening van onze maatschappelijke aandeelhouders:
Jet Bussemaker Jo Vandeurzen René Paas Marcel Ham Crista Vonkeman
Jan van den Berg Wivina Demeester- De Meyer Nienke van Dijk Hans Boutellier Coen van der Linden
Olaf Stomp Kees Bakker Martin Zuithof Dorien de Wit Willy Nijhof