NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1994 Women Against Violence Europe
Ontwikkeling van internationale netwerken
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Het Europese netwerk van de vrouwenopvang is in 1994 opgericht met als naam: Women Against Violence Europe (WAVE). Ook andere vrouwenorganisaties die zich inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen, nemen er aan deel. Het initiatief om dit netwerk op te richten werd genomen tijdens een conferentie in Wenen ter voorbereiding van het VN Vrouwencongres in 1995 in Beijing.
Het Europese netwerk had als doel de feministische beweging in Europa te versterken en de samenwerking tussen vrouwenorganisaties te bevorderen. Hiermee wilde men meer invloed krijgen en effectiever strijden voor vrouwenrechten. tevens wilde men gezamenlijk de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en kinderen op Europees niveau bevorderen. Drijvende kracht van het WAVE netwerk, bij de oprichting en ook nu nog, is de Oostenrijkse Rosa Logar. Vanuit Nederland was Marianne Cense betrokken bij de oprichting van WAVE; zij was afgevaardigd vanuit het kenniscentrum voor seksespecifieke hulpverlening TransAct (opgegaan in Movisie).

WAVE organiseerde sinds 1997 jaarlijkse conferenties, steeds in een ander land. De eerste WAVE conferentie was in Belgrado. Nederland was telkens goed vertegenwoordigd en leverde door middel van workshops een actief aandeel aan het programma.

In 2008 werd in Canada tijdens de Eerste Wereldconferentie Vrouwenopvang het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) opgericht. Vanuit Nederland was Riekje Kok (toenmalig bestuurder van Toevluchtsoord, de vrouwenopvang in Groningen) lid van het eerste bestuur. Het karakter van GNWS is een ‘netwerk van netwerken’: het stimuleert en ondersteunt de oprichting van de netwerken in de verschillende continenten. De Tweede (2012) en Derde (2015) Wereldconferentie Vrouwenopvang vonden plaats in resp. de Verenigde Staten en Nederland (Den Haag). In deze jaren functioneerden Vrouwenopvang-netwerken in Europa, Noord Amerika en Oceanië, Latijns-Amerika (2009), Azië (2012) en Afrika (2012).

De internationale netwerken hebben recent een formele status gekregen. Zowel het Europese netwerk als het Wereldwijde netwerk zijn min of meer spontaan en als informele netwerken gestart. In het kader van de professionalisering en het zeker stellen van de toekomst zijn voor beide netwerken in 2014 rechtspersonen opgericht. Het WAVE network is sinds begin 2014 een formele vereniging met als standplaats Wenen. Het secretariaat van de rechtspersoon voor GNWS is gevestigd in Den Haag, internationale stad van Recht en Vrede.

De betekenis voor Nederland is aanzienlijk. De Vrouwenopvang in Nederland is actief betrokken bij de ontwikkeling, versterking en formalisering van de internationale netwerken. De toegevoegde waarde voor het werk in Nederland is:
- Meer kennis van internationale wetgeving en verdragen. meer kennis van de mate waarin deze benut kunnen worden voor de aanpak van huiselijk geweld en de verbetering van de positie van slachtoffers in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn: het VN Vrouwenverdrag (CEDAW, 1979), Verdrag van de Raad van Europa in het voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul Verdrag, 2011) en de EU richtlijn met minimum normen voor hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven (2012).
- Reflectie op de aanpak van huiselijk geweld in Nederland vanuit internationaal perspectief, onder andere over de mate van gender sensitiviteit (inzicht in de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen) en de mate van mainstreaming (doelen van protestbeweging worden onderdeel van het overheidsbeleid).
- Een wereldwijd netwerk waarmee vrouwen met grensoverschrijdende problematiek beter geholpen kunnen worden. Dit is onder andere van belang als buitenlandse vrouwen vanuit Nederland willen terugkeren naar het land van herkomst of als Nederlandse vrouwen in het buitenland een hulpvraag hebben.
Tot slot geven de internationale netwerken een sterk gevoel van internationale verbondenheid en solidariteit. Het gevoel deel te zijn van een wereldwijde beweging geeft extra energie en motivatie voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, hier en in de rest van de wereld.

In 2015 bestond het platform voor actie dat tijdens de wereldvrouwenconferentie in Beijing is opgericht 20 jaar. Om dit te vieren werd de wereldwijde campagne Beijing20 in het leven geroepen. Tijdens de campagne kunnen organisaties en individuen meepraten over de doelen die zijn behaald en de doelen die we in de toekomst nog moeten bereiken om de positie van vrouwen te verbeteren.

Publicatiedatum: 22-09-2014
Datum laatste wijziging :24-03-2019
Auteur(s): Liesbeth van Bemmel,
Verwante vensters
Extra Het Verdrag van Istanbul
Op 1 augustus 2014 is het Verdrag van Istanbul in werking getreden. De tekst is te vinden in de rubriek Aanvullend materiaal bij dit venster. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Het Verdrag werd in mei 2011 in Istanbul door de Raad vastgesteld, maar heeft pas juridische werking als 10 van de 47 lidstaten het verdrag hebben geratificeerd. Dat aantal was in 2014 al bereikt.
Het Verdrag van Istanbul schept de voorwaarden voor een wetgeving in Europa om vrouwen tegen alle vormen van geweld te beschermen en om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en aan huiselijk geweld, het geweld te voorkomen en te vervolgen.
Nederlands stemde in november 2015 in met het Verdrag dat voor Nederland op 1 maart 2016 in werking treedt.
Verder studeren
Literatuur
Aanvullend materiaal
Links
Studieopdrachten Klik hier om de studieopdrachten te bekijken
VideoAmbassador Melanne Verveer, U.S. Ambassador-at-Large for Global Women's Issues, Presenting at the closing ceremonies of the World Conference of Womens Shelters March 1, 2016. She also introduces a video from her boss, Hillary Clinton at the end.U.S. Secretary of State Hilary Clinton speaks to delegates at the 2nd World Conference of Women's Shelters. Washington, DC, February 27-March 1, 2012.Bill Clinton Speaking at the World Conference of Women's Shelters 2012 2/29/2012.

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste